home
 
 
 
Logowanie
login:
hasło:
   
Sprawdź w serwisie
Poradnik portalu
Ciekawe linki
Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszym portalem. Prosimy o przesyłanie do nas linków do stron internetowych związanych z tematyką osobami niepełnosprawnymi wraz z któtkim opisem. więcej...

Akty prawne
Podstawowe akty prawne, dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych więcej...

Adresy firm i instytucji
Jeśli poszukujesz pomocy, chciałbyś się poradzić, załatwić jakąć nurtującą Cię sprawę, lub skontaktowac się z firmą, oferującą potrzebne Tobie przedmioty, skorzystaj z naszej bazy firm i instytuji, mamy tutaj sporo ważnych informacji, więcej...

Jak założyć własną firmę
Czy alternatywą dla stałego zatrudnienia może być rozpoczęcie prowadzenia działalności na własną rękę? Oczywiście, że tak. Jeśli masz dobry pomysł i duże samozaparcie powinno się Tobie udać. Zapoznaj się z zasadami rejestrowania własnej działalności gospodarczej, więcej...

Rozwój przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość to nie jest łatwy temat, a przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych, to z pewnością duże wyzwanie. Chcielibyśmy, abyś na bieżąco otrzymywał informacje ze świata biznesu, aby Twój biznes mógł być skuteczny, więcej...

Statystyki
Statystyki pozwalają z innej perspektywy przyjrzeć się rzeczom, z którymi często spotykamy się na codzień. Zobacz, jak wyglądają osoby niepełnosprawne "w liczbach", sprawdź, czy ty także zostałeś ujęty w naszych zestawieniach, więcej...

Rynek pracy
O tym się mówi, o tym się pisze. Zobacz co słychać na rynku pracy osób nieopełnosprawnych, z jakimi borykają się problemami, jak potrafią sobie radzić w trudnych sytuacjach. Dzięki doświadczeniom innych ty także możesz sprostać wyzwaniom, więcej...

ZUS

Jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązkowo będziemy podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych należy do płatnika składek. Pamiętać należy, że przedsiębiorca zatrudniający pracowników jest w stosunku do nich płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne. Ma on więc obowiązek złożyć w ZUS zgłoszenie płatnika składek w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika. Natomiast zgłoszenia do ubezpieczenia siebie samego przedsiębiorca musi dokonać osobiście.

W celu dokonania zgłoszenia musimy udać się do oddziału ZUS. Istnieje również możliwość przekazywania do Zakładu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w postaci dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnionego przez Zakład płatnikom składek albo w formie wydruku z tego programu.

Na podstawie pierwszego zgłoszenia zakładane jest konto ubezpieczonego. Oznacza się je numerem ewidencyjnym nadanym osobie ubezpieczonej przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Na koncie ubezpieczonego gromadzone są informacje o wysokości wpłaconych i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne po odprowadzeniu składki na otwarte fundusze emerytalne.

Zgłoszenie do ubezpieczeń zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej:
- numery PESEL i NIP, a w razie gdy ubezpieczony nie ma nadanych tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
- nazwisko, imię pierwsze i drugie, nazwisko rodowe,
- datę urodzenia,
- obywatelstwo i płeć, w przypadku cudzoziemca - posiadanie karty stałego lub czasowego pobytu wydanej w związku z udzieleniem statusu uchodźcy,
- tytuł ubezpieczenia; w przypadku przedsiębiorców będzie to fakt prowadzenia działalności gospodarczej,
- wymiar czasu pracy,
- stopień pokrewieństwa lub powinowactwa oraz pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z pracodawcą, zleceniodawcą, osobą prowadzącą pozarolniczą działalność,
- stopień niepełnosprawności,
- stopień niezdolności do pracy,
- wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
- posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty,
- adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania.
Płatnik składek jest zobowiązany w terminie 7 dni powiadomić ZUS o każdej zmianie danych ubezpieczonego zawartych w dotychczasowym zgłoszeniu.


Zgłoszenia płatnika składek należy dokonać według określonego wzoru w oddziale ZUS. Zgłoszenia można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego przez Zakład płatnikom składek albo w formie wydruku z tego programu. Obowiązują tu takie same reguły, jak przy zgłaszaniu do ubezpieczenia.

Na podstawie dokonanego zgłoszenia ZUS zakłada płatnikowi składek konto oznaczone numerem identyfikacji podatkowej NIP, nadanym przez urząd skarbowy.
Zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej zawiera w szczególności następujące dane:
- numery PESEL i NIP, a w razie gdy ubezpieczony nie ma nadanych tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
- nazwisko, imię pierwsze i drugie,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- rodzaj i numer uprawnienia, na podstawie którego prowadzona jest pozarolnicza działalność,
- nazwę organu wydającego uprawnienie oraz datę jego wydania,
- datę rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności,
- nazwę skróconą firmy, pod którą prowadzona jest pozarolnicza działalność,
- datę powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
- wykaz rachunków bankowych,
- posiadanie statusu zakładu pracy chronionej lub aktywizacji zawodowej,
- adres siedziby, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres siedziby, adres do korespondencji, adres prowadzenia działalności.

Zgłoszenie płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej zawiera w szczególności następujące dane:
- numery NIP i REGON, a w razie gdy płatnik składek nie ma nadanych tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
- nazwę skróconą płatnika,
- nazwę zgodną z aktem prawnym konstytuującym płatnika, czyli nazwę wynikającą np. z umowy spółki,
- nazwę organu założycielskiego płatnika,
- występowanie obowiązku wpisu do rejestru lub ewidencji, nazwę organu rejestrowego lub ewidencyjnego, datę i numer wpisu do rejestru lub ewidencji,
- datę rozpoczęcia wykonywania działalności, z którą łączy się obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
- datę powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
- wykaz rachunków bankowych,
- posiadanie statusu zakładu pracy chronionej lub aktywizacji zawodowej,
- adres siedziby i adres do korespondencji, adres prowadzenia działalności.

Płatnik składek jest zobowiązany w terminie 14 dni powiadomić ZUS o każdej zmianie danych płatnika zawartych w dotychczasowym zgłoszeniu.

W przypadku ubezpieczeń zdrowotnych przedsiębiorca, jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego osoby objęte ubezpieczeniami społecznymi. Oznacza to, że jeśli zatrudniamy pracowników, musimy zgłosić ich również do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli jednak zatrudniamy emerytów lub rencistów to nie musimy martwić się o ich ubezpieczenie zdrowotne - zrobi to za nas ZUS.

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich osób podlegających obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniu zdrowotnemu powinno zawierać:
- wskazanie kasy chorych,
- nazwisko, pierwsze i drugie imię, nazwisko rodowe, płeć, datę urodzenia,
- adres zamieszkania,
- numer PESEL, oraz numer NIP w przypadku osób, którym nadano ten numer. Gdy osoba zgłaszana do ubezpieczenia zdrowotnego nie ma nadanego numeru PESEL i numeru NIP,
- zgłoszenie powinno zawierać rodzaj i numer dowodu tożsamości.

Zgłoszenie powinno zawierać również następujące dane dotyczące członków rodziny objętej ubezpieczeniem:
- nazwisko, pierwsze i drugie imię, nazwisko rodowe, płeć,
- stopień pokrewieństwa,
- datę urodzenia,
- adres zamieszkania,
- stopień niepełnosprawności,
- numer PESEL oraz numer NIP w przypadku osób, którym nadano ten numer.

Jeżeli jako przedsiębiorcy będziemy zatrudniać pracowników musimy także m.in. zawiadomić na piśmie inspektora pracy oraz inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności i przewidywanej liczbie pracowników, a także złożyć pisemna informację o przyjętych środkach bhp - w terminie 14 dni od rozpoczęcia działalności.

W zakresie wszystkich czynności ewidencyjnych, wymaganych przy rozpoczęciu działalności gospodarczej, obowiązuje przedsiębiorców także wymóg zgłaszania do odpowiednich rejestrów wszelkich zmian objętych wpisami, w tym również dotyczących zakończenia działalności.


  powrót
Projekt dofinansowany przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczościwww.parp.gov.pl
Czy uważasz, że powstanie tego serwisu było dobrym pomysłem?
 tak
 nie
 nie wiemZobacz wyniki

Czy portal się podoba?
 Tak
 Nie
 Nie mam zdaniaZobacz wyniki

Czy portal BezBarier.pl powinien mieć zasięg ogólnopolski?
 Tak
 Nie
 Nie wiemZobacz wyniki

O portalu  |   Forum   |   Dla pracowników  |   Dla pracodawców  |   Organizacje  |   Administracja  |   Polityka prywatności  |   Home  |  
© BTC Sp. z o.o., 2003-2008, Wszelkie prawa zastrzeżone.