home
 
 
 
Logowanie
login:
hasło:
   
Sprawdź w serwisie
Poradnik portalu
Ciekawe linki
Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszym portalem. Prosimy o przesyłanie do nas linków do stron internetowych związanych z tematyką osobami niepełnosprawnymi wraz z któtkim opisem. więcej...

Akty prawne
Podstawowe akty prawne, dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych więcej...

Adresy firm i instytucji
Jeśli poszukujesz pomocy, chciałbyś się poradzić, załatwić jakąć nurtującą Cię sprawę, lub skontaktowac się z firmą, oferującą potrzebne Tobie przedmioty, skorzystaj z naszej bazy firm i instytuji, mamy tutaj sporo ważnych informacji, więcej...

Jak założyć własną firmę
Czy alternatywą dla stałego zatrudnienia może być rozpoczęcie prowadzenia działalności na własną rękę? Oczywiście, że tak. Jeśli masz dobry pomysł i duże samozaparcie powinno się Tobie udać. Zapoznaj się z zasadami rejestrowania własnej działalności gospodarczej, więcej...

Rozwój przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość to nie jest łatwy temat, a przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych, to z pewnością duże wyzwanie. Chcielibyśmy, abyś na bieżąco otrzymywał informacje ze świata biznesu, aby Twój biznes mógł być skuteczny, więcej...

Statystyki
Statystyki pozwalają z innej perspektywy przyjrzeć się rzeczom, z którymi często spotykamy się na codzień. Zobacz, jak wyglądają osoby niepełnosprawne "w liczbach", sprawdź, czy ty także zostałeś ujęty w naszych zestawieniach, więcej...

Rynek pracy
O tym się mówi, o tym się pisze. Zobacz co słychać na rynku pracy osób nieopełnosprawnych, z jakimi borykają się problemami, jak potrafią sobie radzić w trudnych sytuacjach. Dzięki doświadczeniom innych ty także możesz sprostać wyzwaniom, więcej...

Wpis do ewidencji

Zamierzając prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, trzeba uzyskać wpis do Rejestru Przedsiębiorców. Rejestr taki do 31 grudnia 2003 roku prowadzony jest przez gminy. Od 1 stycznia 2004 roku będzie on prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy mieszczący się przy Sądach Gospodarczych.

Wniosek o wpis do ewidencji podlega opłacie stałej, w kwocie 100 zł. Zgłoszenie zmian we wpisie również podlega opłacie i wynosi ona 50 zł. Rada gminy może wprowadzić zwolnienie od opłat. Na wniosek należy nakleić znaki opłaty skarbowej w wysokości 11 zł za wydanie zaświadczenia.

W celu uzyskania wpisu do Rejestru przedsiębiorców należy udać się do Urzędu Gminy (jeżeli mieszkamy w gminie wiejskiej), lub do Urzędu Miejskiego (jeżeli mieszkamy w gminie miejskiej, albo w mieście wojewódzkim lub gminie miejskiej powyżej 100.000 mieszkańców) - do Wydziału Inicjatyw Gospodarczych. Właściwy będzie Urząd obejmujący gminę, na terenie której będziesz prowadzić działalność gospodarczą; jeżeli zaś działalność będzie prowadzona w różnych gminach - Urząd, gdzie będziemy mieć główne miejsce działalności. Gdy ze względu na charakter działalności (np. handel obwoźny) nie można ustalić właściwego Urzędu - udajemy się do tego, na którego terenie mamy miejsce zamieszkania.

W Urzędzie wypełniamy formularz zgłoszenia działalności gospodarczej do ewidencji. Zgłoszenie powinno wskazywać osobę, która je wypełniała, jej imię, nazwisko, adres oraz podpis, a ponadto:

a) oznaczenie nas jako przedsiębiorcy i naszej siedziby (miejsca zamieszkania i adresu), czyli podajemy imię (imiona) i nazwisko, oraz miejsce zamieszkania, czyli miejscowość, w której przebywamy z zamiarem stałego pobytu ( wg zameldowania); jeśli działalność będzie stale wykonywana poza miejscem zamieszkania należy wskazać również siedzibę i adres zakładu głównego, oddziału lub innego stałego miejsca wykonywania tej działalności. Należy tu wpisać konkretne określenie adresu nieruchomości, budynku czy lokalu, w którym działalność będzie prowadzona. Jeżeli takich miejsc mamy wiele lub są one w różnych miejscowościach należy podać je wszystkie. Gdy takiego miejsca nie da się ustalić, bo np. działalność polega na handlu obwoźnym albo wykonujemy usługi u klientów należy to zaznaczyć i wskazać obszar, na jakim ta działalność będzie prowadzona, np. teren gminy lub cały kraj.

b) określenie przedmiotu działalności, jaka będzie prowadzona. Istnieje swoboda wyboru działalności gospodarczej, można wskazać jeden lub kilka jej rodzajów. W praktyce szeroko określa się przedmiot działalności po to, by łatwiej dostosowywać się w przyszłości do sytuacji rynkowej bez potrzeby zgłaszania zmian do ewidencji,

c) wskazanie daty rozpoczęcia działalności. Najwcześniejsza datą, jaką możemy podać jest data, w której Urząd otrzymał nasze zgłoszenie. W praktyce jednak należy podać datę późniejszą, tak, abyśmy nie rozpoczęli faktycznej działalności zanim nie otrzymamy zaświadczenia o wpisie do ewidencji. Może się bowiem zdarzyć, że Urząd odmówi nam wpisu.

d) do zgłoszenia musimy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (nieruchomości), stanowiącego stałe miejsce wykonywania naszej działalności.

Nie trzeba zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli spełnione zostają wszystkie poniższe warunki:

a) prowadzimy działalność gospodarczą osobiście, czyli gdy jesteśmy jednocześnie przedsiębiorcą i wykonawcą działalności, nie zatrudniamy pracowników ani innych osób na podstawie umów, które przewidywałyby wypłatę takim osobom wynagrodzenia,

b) zarobek z działalności stanowi nasze dodatkowe źródło dochodu, a więc gdy mamy już inne, stałe dochody, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę, a działalność jest naszym ubocznym zajęciem zarobkowym,

c) przedmiot naszej działalności obejmuje:
- wytwarzanie przedmiotów użytku osobistego, domowego i gospodarskiego oraz rękodzieła ludowego i artystycznego,
- naprawę i konserwację przedmiotów użytku osobistego, domowego i gospodarskiego oraz mieszkań, a także wykonywanie innych usług z użyciem materiałów i narzędzi własnych lub powierzonych, z wyjątkiem zarobkowego przewozu osób, czyli np. gdy wykonujemy usługi jako taksówkarze musimy taką działalność zgłosić do ewidencji,
- czynności handlowe polegające na sprzedaży nie przetworzonych produktów rolnych, ogrodniczych, sadowniczych, hodowlanych, w tym mięsa z uboju gospodarczego, runa leśnego, owoców leśnych, posiłków domowych, a także przedmiotów użytku osobistego, domowego i gospodarskiego oraz rękodzieła ludowego i artystycznego,
- gdy jesteśmy rolnikami nie musimy zgłaszać do ewidencji działalności polegającej na wynajmowaniu turystom pokoi lub miejsc na ustawienie namiotów w obrębie gospodarstwa, sprzedaży posiłków czy świadczeniu innych usług z tym związanych.
Nie zgłasza się do ewidencji, czyli nie ma takiego obowiązku - prowadząc jedną z poniższych działalności:

a) działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, ogrodnictwa i sadownictwa - nie dotyczy to sytuacji, gdy nasza działalność polega na przetwórstwie lub handlu produktami rolnymi, wówczas bowiem mamy obowiązek zgłosić ją do ewidencji,

b) gdy podejmujemy działalność jako osoby prawne - one podlegają wpisowi do rejestru sądowego,

c) gdy podejmujemy działalność, która wymaga koncesji, np. wytwarzanie wyrobów tytoniowych, wyrób, rozlew, oczyszczanie, skażanie i oczyszczanie spirytusu, prowadzenie aptek, usług ochrony mienia, detektywistycznych, produkcja i dystrybucja tablic rejestracyjnych pojazdów,
d) gdy podejmujemy działalność, która wymaga zezwolenia, np. produkcja i wprowadzanie do obrotu dietetycznych środków spożywczych i odżywek, prowadzenie targowiska, szczególne korzystanie z wód polegające na wydobywaniu lodu, żwiru i piasku, czy korzystania z wód dla celów rybackich.

UWAGA! Osoby fizyczne, które do 31 grudnia 2000 r. wykonywały którąś z wymienionych działalności nie objętą obowiązkiem ewidencjonowania, były obowiązane do 30 czerwca 2001 r. zgłosić wykonywanie tej działalności do ewidencji działalności gospodarczej. Zatem od dnia 1 lipca 2001 r. każda z wymienionych wyżej działalności podlega obowiązkowi ewidencjonowania, z tym, że wpis do ewidencji gminnej zgłaszać można tylko do dnia 31 grudnia 2001 r.

Urzędnik odmówi nam wpisu do ewidencji, gdy zgłoszenie:

a) dotyczy działalności gospodarczej, do której nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej, a więc, gdy np. przedmiot naszej działalności byłby niezgodny z prawem ( działalność paserów, stręczycieli), lub gdyby obejmował działalność uregulowaną odrębnie, co dotyczy m.in. prowadzenia szkoły lub placówki oświatowej, prowadzenia domów opieki społecznej, czy zakładów opieki zdrowotnej,

b) zawiera braki formalne, których wcześniej, mimo wezwania Urzędu nie usunęliśmy,

c) lub gdy prawomocnie orzeczono wobec nas zakaz wykonywania działalności gospodarczej, którą chcemy zgłosić.

Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jest decyzją administracyjną i można się od niej odwołać do wojewody, a po wyczerpaniu tego trybu wnieść skargę do NSA.

1. Jeżeli nasze zgłoszenie spełnia wskazane w punkcie 2 warunki, upoważniony pracownik Wydziału Inicjatyw Gospodarczych dokona wpisu naszej działalności do ewidencji. Urzędnik ten wyda nam wówczas zaświadczenie o wpisie do ewidencji i powinniśmy je otrzymać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym dokonaliśmy zgłoszenia. Kopię tego zaświadczenia urzędnik przekaże Urzędowi Skarbowemu.

2. Opłata za wpis do ewidencji jest obecnie opłatą administracyjną, ustalaną samodzielnie przez rady gmin i miast. Dlatego też jej stawki mogą być zróżnicowane. Przykładowo we Wrocławiu i Opolu za wpis do ewidencji zapłacimy aż 100 zł, podczas gdy w Lublinie - 70 zł. Rady gmin i miast same uchwalają wysokość opłaty za wpis.

3. Jeśli zamierza się prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego, a więc spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo - akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej, trzeba uzyskać wpis do rejestru sądowego. Od dnia 1 stycznia 2001 r. rejestry prowadzone są przez sądy rejestrowe. Ich funkcję pełnią sądy rejonowe (sądy gospodarcze), obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część.

Wniosek o wpis składamy na urzędowym formularzu. Składający wniosek musi bez wezwania uiścić opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu - to również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Koszt pierwszego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wynosi 1.000 zł.

Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów rejestrowych oraz poza nimi. Do wniosku o wpis dołączyć musimy uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji, a także dokument potwierdzający nasze prawo do lokalu (nieruchomości) w której prowadzimy działalność. Do wniosku o wpis musimy dołączyć odpowiednie dokumenty (czyli m.in. umowę spółki, jej statut) będące podstawą wpisu, w oryginałach lub uwierzytelnionych urzędowo odpisach albo wyciągach. W wyjątkowej sytuacji, jaką jest przekształcenie spółki cywilnej w jawną na mocy art. 26 par. 4 kodeksu spółek handlowych, jako wspólnicy spółki cywilnej składamy wprawdzie do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o rejestrację spółki jawnej, ale dołączamy do niego umowę spółki cywilnej, a nie jawnej. Spółka jawna dopiero bowiem powstanie. Istnieje jednak również pogląd, że wspólnicy powinni złożyć wniosek o rejestrację spółki jawnej (zgodnie ze wzorem opublikowanym w ro
zporządzeniu ministra sprawiedliwości z 21 grudnia 2000 r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr 118 z 2000 r.) oraz umowę spółki cywilnej, a nie jawnej.

Jeśli będziemy działać w formie spółki, musimy także od umowy spółki zapłacić podatek, tzw. podatek od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki albo wartość kapitału zakładowego (akcyjnego).
Zapłacić go musimy albo sami - w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli zawarcia umowy spółki, albo uczyni to za nas notariusz - jeśli umowę zawieramy w formie aktu notarialnego. Podatek zapłacimy albo w kasie urzędu skarbowego albo na rachunek bankowy urzędu skarbowego, chyba, że pobierze go od nas notariusz. Do urzędu skarbowego musimy złożyć odpowiednią deklarację (jej formularze są dostępne w urzędach skarbowych) oraz dowód wpłaty podatku. Dowód wpłaty powinien zawierać: imię i nazwisko albo nazwę lub firmę podatnika dokonującego zapłaty, numer identyfikacji podatkowej, datę dokonania czynności cywilnoprawnej oraz jej przedmiot.
Szczegółowy sposób zapłaty tego podatku zawarty jest w formularzu deklaracji dostępnych w urzędach skarbowych.


  powrót
Projekt dofinansowany przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczościwww.parp.gov.pl
Czy uważasz, że powstanie tego serwisu było dobrym pomysłem?
 tak
 nie
 nie wiemZobacz wyniki

Czy portal się podoba?
 Tak
 Nie
 Nie mam zdaniaZobacz wyniki

Czy portal BezBarier.pl powinien mieć zasięg ogólnopolski?
 Tak
 Nie
 Nie wiemZobacz wyniki

O portalu  |   Forum   |   Dla pracowników  |   Dla pracodawców  |   Organizacje  |   Administracja  |   Polityka prywatności  |   Home  |  
© BTC Sp. z o.o., 2003-2008, Wszelkie prawa zastrzeżone.